ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO CÁC

CHƯƠNG TRÌNH MINDSET

Ngày nay, tinh thần và thái độ làm việc của nhân viên quyết định đến 70% sự thành công của doanh nghiệp. Khi có mindset phù hợp, nhân viên mới phát huy được tiềm năng và học hỏi những kỹ năng cùng kiến thức cần thiết để đóng góp tối đa cho doanh nghiệp. Các chương trình đào tạo mindset đặc biệt do đội ngũ chuyên gia Power UP gầy dựng dành cho:

– Đội ngũ Sale và Chăm sóc khách hàng

– Đội ngũ Quản lý

– Các Team trong Công ty

Các chương trình này được thực hiện dưới hình thức thiết kế, đào tạo mẫu và chuyển giao cho một Nhà đào tạo truyền động lực (Motivational Trainer) trong nội bộ doanh nghiệp do chính chúng tôi đào tạo.