Chương trình

KỸ NĂNG MỚI CHO CUỘC SỐNG MỚI

TS. Quách Tuấn Khanh cùng 6 chuyên gia về Chánh niệm, Sức khỏe, Chữa lành, Hạnh phúc, Freelance, Tối giản,...

 

Thời gian

9H00 - 17H00 các ngày 19-20/03/2022